Silver Coin Year

1921 China Republic Year 10 Yuan Shih Kai Fatman Dollar Silver Coin #KC135

1921 China Republic Year 10 Yuan Shih Kai Fatman Dollar Silver Coin #KC135
1921 China Republic Year 10 Yuan Shih Kai Fatman Dollar Silver Coin #KC135

1921 China Republic Year 10 Yuan Shih Kai Fatman Dollar Silver Coin #KC135    1921 China Republic Year 10 Yuan Shih Kai Fatman Dollar Silver Coin #KC135
All coins are packaged by me.
1921 China Republic Year 10 Yuan Shih Kai Fatman Dollar Silver Coin #KC135    1921 China Republic Year 10 Yuan Shih Kai Fatman Dollar Silver Coin #KC135